Morphological-genetic classification of Ba?ka soil and their geographical distribution

Nikola Milentijevi?, Milana Panteli?

Abstract


Abstract: The paper analyzes the soil classification of Ba?ka based on morphological and genetic criteria. The classification of the pedological cover of Ba?ka includes three orders and ten classes: a) automorphic, b) hydromorphic and c) halomorphic soil order. In the automorphic order of soils, chernozem represents the most dominant type of soil (94.5%), followed by ritska smonica (2.67%) and rigosols (1.26%). Chernozem in Ba?ka was formed on loess plains, loess and alluvial terraces. The hydromorphic soil order is represented by meadow blacks (66.9%), alluvial soils (19.1%) and ridge blacks (13.1%). Meadow bogs in Ba?ka occupy the alluvial plains of the autochthonous rivers of Ba?ka and are characterized by a considerable number of subtypes. In the halomorphic order of soil, the Solon?acs have a dominant share (57.7%), the Solonjeci (32.1%) and the Solodji (10.1% in total). Their area of distribution in Ba?ka includes fossil river and loess terra-races. The favorable structure and distribution of fertile soil types enables the planning of sustainable agricultural production in Ba?ka.

Key words: morphological-genetic criterion, pedological cover, auto-morphic order, chernozem, hydromorphic order, halomorphic order, sustainable agricultural production

© 2022 Serbian Geographical Society, Belgrade, Serbia.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Serbia.Full Text:

PDF (Cрпски)

References


?????, ?., ?????, ?., & ?????????, ?. (1982). ??????????. ???????: ?????? ????? [Anti?, M., Jovi?, N., & Avdalovi?, V. (1982). Pedologija. Beograd: Nau?na knjiga].

Beli?, M. (1999). Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni kompleks solonjeca [Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu].

Beli?, M., Neši?, Lj., ?iri?, V., Vasin, J., Milošev, D., & Šeremeši?, S. (2011). Characteristics and classification of Gleyic soils of Banat. Field and Vegetable Crops Research, 48 (2), 375–382. https://doi.org/10.5937/ratpov1102375B

Blum, W. E. H. (2011). Soil Functions. In: J. Gli?ski, J. Horabik & J. Lipiec (Eds.), Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3585-1_148

Bogdanovi?, M., Gigov, A., Teši?, Ž., Todorovi?, M., Stojanovi?, S., & Anti?, M. (1982). The peat-bogs and peats of Vojvodina with a special reference to the protection of life environment. Soil Plant Belgrade, 31(3), 334–355.

?????, ?. (1984). ??????????. ????????? [?iri?, M. (1984). Pedologija. Svjetlost].

???????, ?. ?., & ?????, ?. ?. (2012). ??????????. ??????????? ? ??????????, ?????????? ???????? ? ????? [Dugali?, J. G., & Gaji?, A. B. (2012). Pedologija. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u ?a?ku].

?or?evi?, A., Golubovi?, S., Tomi?, Z., Aleksi?, V., Nikoli?, N., & Jovanovi?, O. (2012). The origin of montmorillonite in vertisols from the Southern Serbian Pcinja District. African Journal of Agricultural Research, 7(20), 3034–3044. https://doi.org/10.5897/AJAR11.777

??? (2017). Landscapes in transition. An account of 25 years of land cover change in Europe. European Environment Agency.

??????????, ?., & ?????, ?. (1969). ???????? ???????????. ????????????? ??????? ?? ?????????? ???????? [Filipovski, G., & ?iri?, M. (1969). Zemljišta Jugoslavije. Jugoslovensko društvo za prou?avanje zemljišta].

??????????, ?. (1974). ??????????. ??????????? „????? ? ????????“ [Filipovski, G. (1974). Pedologija. Univerzitet „Kiril i Metodije“].

FAO (1988). Soil map of the world. The Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Golubovi?, S. (2009). Karakteristike smonica okruga P?injskog [Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu].

?????, ?., ???????, ?., ??????????, ?., ?????, ?., & ?????, ?. (2006). ?????????? ??????????? ??????????? ???? ? ?????????. ??????, 41(1-2), 45-50 [Gali?, Z., Orlovi?, S., Ivaniševi?, P., Peke?, S., & Vasi?, V. (2006). Mogu?nosti pošumljavanja halomorfnih tala u Vojvodini. Radovi, 41(1-2), 45-50].

Gali?, Z. (2010). Properties of Fluvisol and Humofluvisol in defended part of alluvial zone in Middle Danube. International Scientific Journal in Field of Forestry, 1(1), 4–8. https://doi.org/10.15177/seefor.10-01

Hadži?, V. B., Sekuli?, P., Vasin, J., & Neši?, L. (2005). Geological base of Vojvodina’s mantle of soil. Ekonomika poljoprivrede, 52(4), 429-438.

Hadži?, V., Kukin, A., Neši?, Lj., & Beli?, M. (1997). Uticaj podzemnih voda na pedogenetske procese zemljišta obrazovanih na lesnoj terasi južne Ba?ke. Deveti kongres Jugoslovenskog društva za prou?avanje zemljišta: ure?enje, o?uvanje i koriš?enje zemljišta (str. 541-549)

Haynes, R. H. (1998). The Canadian System of Soil Classification: Soil Classification Working Group. NRC Research Press.

????????, ?. ?., & ???????????, ?. ?. (1999). ????????????? ?? ???????????. ?????????? ????????, ??????????? ? ???????? [Jankovi?, M. M., & Atanackovi?, S. B. (1999). Biogeografija sa pedologijom. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu].

?????, ?., ?????, ?., & ???????, ?. (2009). ?????????? ??????? ????? ???????? ?????? ???????. ?????????, 61(1-2), 37-44 [Leti?, Lj., Savi?, R., & Nikoli?, V. (2009). Ugroženost zapadne Ba?ke procesom eolske erozije. Šumarstvo, 61(1-2), 37-44].

Milentijevi?, N., Ostoji?, M., Fekete, R., Kalkan, K., Risti?, D., Ba?evi?, N. R., Stevanovi?, V., & Panteli?, M. (2021). Assessment of Soil Erosion Rates Using Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and GIS in Ba?ka (Serbia). Polish Journal of Environmental Studies, 30(6), 5175-5184. https://doi.org/10.15244/pjoes/135617

Milivojevi?, J., ?alovi?, I., Jeli?, M., Trifunovi?, S., Bogdanovi?, D., Milošev, D., Nedeljkovi?, B., & Bjeli?, D. (2011). Distribution and forms of manganese in vertisols of Serbia. Journal of Serbian Chemical Society, 76(8), 1177–1190. https://doi.org/10.2298/JSC101229103M

Mrvi?, V., Saljnikov, E., & Jaramaz, D. (2016). The WRB classification system and relations with the soil classification of Serbia. Zemljište i biljka, 65(2), 1-7.

???????, ?. (1968). ????? ? ???? ??? ??????? ???????? ???????????? ???????? ????? ?????. ??????? ?????????????? ?????????, 12, 207-215 [Milošev, Ž. (1968). Dunav i Tisa kao ?inioci stvaranja hidromorfnih zemljišta južne Ba?ke. Letopis poljoprivrednog fakulteta, 12, 207-215].

Milenkovi?, M., ?ur?i?, B. N., Kosti?, O., & Ili?, M. (2018). Biogeografske i pedološke odlike Srbije. U: Grupa autora (Ur.), Geografija Srbije (str. 241-300). Geografski Institut „Jovan Cviji?“ SANU.

Milentijevi?, M. N. (2022). Vrednovanje geoekoloških determinanti Ba?ke u funkciji održivog razvoja [Doktorska disertacija, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu]. https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/19076

????????, ?. (1963). ?????????????? ???????????? ???????. ????? ?????? ????????? ?? ?????? [Miljkovi?, N. (1963). Karakteristike vojvo?anskih slatina. Savez vodnih zajednica SR Srbije].

????????, ?. (1972). ??????? ?????????. ???????? [Miljkovi?, N. (1972). Slatine Vojvodine. Geokarta].

????????, ?. ?. (1996). ?????? ??????????. ????????-??????????? ????????, ??????????? ? ????? ???? [Miljkovi?, N. S. (1996). Osnovi pedologije. Prirodno-matemati?ki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu].

????????, ?. (2005). ???????????? ??????????. ????????????? ????????, ??????????? ? ????? ???? [Miljkovi?, N. (2005). Meliorativna pedologija. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu].

Nejgebauer, V. (1963). The Water holding capacity of chernozems in Ba?ka and the water constants which characterize them. Nolit.

??????????, ?. (1948). ???????? ????? ????? ?? ???????? ???????????. ???????????? ???????????? ???? [Nejgebauer, V. (1948). Zemljišta Južne Ba?ke sa gledišta navodnjavanja. Ministarstvo poljoprivrede FNRJ].

??????????, ?. (1952). ??????? ???????? ???????? ? ?????????. ?????? ?????? [Nejgebauer, V. (1952). ?inioci stvaranja zemljišta u Vojvodini. Matica srpska].

??????????, ?. (1954). ?????? ????????? ?????? ??????? ? ?????????. ?????? ?????? [Nejgebauer, V. (1954). Prilog poznavanju geneze slatina u Vojvodini. Matica srpska].

Neši?, Lj. (2002). Svojstva solo?a i njegovo mesto u klasifikaciji zemljišta [Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu].

???????????, ?., & ???????, ?. (1972). ??????? ? ???????? ??????????? ???????? ? ????? ??????? ???????? (?????????). ???????? ?? ?????????? ???????? [Nikodijevi?, V., & Jeremi?, M. (1972). Osobine i problemi melioracije zemljišta u slivu severne Jegri?ke (Vojvodina). Institut za prou?avanje zemljišta].

???????, ?. ?. (2010). ???????????? ??????-????????????? ????. ???????? ?? ????????? ? ?????????? ?????????, ????????? ????????? ? ????? ???? [Nikoli?, S. Z. (2010). Metodologija nau?no-istraživa?kog rada. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Privredna akademija u Novom Sadu].

Pavlovi?, N., Kosti?, N., Karadži?, B., & Mitrovi?, M. (2017). The Soils of Serbia. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8660-7_1

?????????, ?., & ?????????, ?. (1962). ????????? ?????????????? ?????????-???????? ???????. ???????? ?? ????????? ? ????? ?????????? ?? ?????? [Pavi?evi?, N., & Stankevi?, P. (1962). Pedološke karakteristike Suboti?ko-horgoške peš?are. Institut za šumarstvo i drvnu industriju NR Srbije].

?????????, ?. (1962). ?????? ???????? ??????????? ? ???????? ??????? ???????????. ???????? ????? [Pavi?evi?, N. (1962). Tipovi zemljišta Jugoslavije i problemi njihovih melioracija. Zadružna knjiga].

?????, ?., & ???????, ?. (2019). ??????? ???????? ???? ???????? ?? ???????? ??????? ???? ??????. ???????? ? ?????, 68(2), 24-32 [Peke?, S., & Katani?, M. (2019). Osobine zemljišta tipa Fluvisol na podru?ju srednjeg toka Dunava. Zemljište i biljka, 68(2), 24-32]. https://doi.org/10.5937/ZemBilj1902024P

?????, ?., ??????????, ?., ??????????, ?., ????????, ?., ???????, ?., & ???????, ?. (2012). ??????? ?????????? ????? ???????? ???? ???????? ? ?????????? ???? ?????????? ???? ????? ?? ???????? ????? ?????. ??????, (189-190), 19-28 [Peke?, S., Ivaniševi?, P., Stojanovi?, D., Markovi?, M., Katani?, M., & Galovi?, B. (2012). Osobine razli?itih formi zemljišta tipa fluvisol u zašti?enom delu inundacije reke Dunav na podru?ju južne Ba?ke. Topola, (189-190), 19-28].

??????, ?., ?????, ?., & ?????????, ?. (1975). ?????? ???????? ???????? ???? ?????? ????? ?? ??????? ????????? ????????. ???????? ? ?????, 24(3), 183-188 [Risti?, V., Mini?, Z., & Mili?evi?, B. (1975). Uticaj boniteta zemljišta dela Južnog Srema na prinose hibridnog kukuruza. Zemljište i biljka, 24(3), 183-188].

Soil Survey Staff (2014). Keys to Soil Taxonomy (12th ed). Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.

Sekuli?, P., Ninkov, J., Zeremski-Škori?, T., Vasin, J., & Mili?, S. (2011). Zemljište. U: S. Puzovi?, i H. Radovanovi?-Jovin (Ur.), Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini: stanje-izazovi-perspektive (str. 134-167). Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

??????, ?., ??????????, ?., & ?????, ?. (1985). ????????????? ???????? ???????????. ????????? ????? ? ?????????? ????? ? ??????????? [Škori?, A., Filipovski, G., & ?iri?, M. (1985). Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine].

Varnas, R., Pankova, E. I., Balyuk, S. A., Krasilnikov, P. V., & Khasankhanova, G. M. (2018). Handbook for saline soil management. The Food and Agriculture Organization of the United Nations.

???????, ?., & ??????, ?. (2019). ???????????? ??????? ???????????. ???????? ???????? ? ???? [Vukovi?, M., & Štrbac, N. (2019). Metodologija nau?nih istraživanja. Tehni?ki fakultet u Boru].

Zech, W., Schad, P., & Hintermaier-Erhard, G. (2014). Böden der Welt: Ein Bidatlas. Springer.

?????, ?., ?????, ?., & ????????, ?. (2019). ??????? ????????? ????????????? ??????? ?????? ? ?????. ???????? ? ?????, 68(1), 45-60 [Žeželj, B., Hojka, Z., & Dimovski, P. (2019). Pra?enje postupaka desalnizacije slatina Banata i Ba?ke. Zemljište i biljka, 68(1), 45-60].

Živanov, N. (1977). Osobine zemljišta u nezašti?enom delu poloja reka: Drave, Dunava i Tamiša i njihov zna?aj za taksacione elemente topole Populus x euramericana (Dode) Guinier, cl. I-214 [Doktorska disertacija, Institut za topolarstvo, Univerzitet u Novom Sadu].

????????, ?. ?., ??????????, ?., ???????????, ?. ?., ????????, ?., ?????????, ?., & ???????, ?. (1972). ???????? ?????????. ???????? ?? ????????????? ??????????? [Živkovi?, M. B., Nejgebauer, V., Tanasijevi?, M. ?., Miljkovi?, N., Stojkovi?, L., & Drezgi?, P. (1972). Zemljišta Vojvodine. Institut za poljoprivredna istraživanja].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.